उपलब्धता  |  साइट सूची   Register

क्रमांक शिर्षक विवरण मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरु हेर्नुहोस्
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग Application Status Tracking Service भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग view
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय Online Company Search कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय view
सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय Bid Opportnuities Search सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय view
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्युतीय सेवा Foreign Exchange Rate नेपाल राष्ट्र बैंक view
निजामती किताबखानाको विद्युतीय सेवा Property Detail Submission Status निजामती किताबखाना view
काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्युतीय सेवा Building Permit Tracking System काठमाडौँ महानगरपालिका view
लोक सेवा आयोगको विद्युतीय सेवा Public Service Recruitment Management System (PSRMS) लोक सेवा आयोग view
स्थायी लेखा नं (पान) रुजु गर्न स्थायी लेखा नम्बर (पान) रुजु गर्न आन्तरिक राजस्व बिभाग view
कम्पनी दर्ता तथा विद्युतीय फाईलिङ कम्पनी दर्ता तथा विद्युतीय फाईलिङ गर्नको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय view
१० सरकारी फारमहरू सरकारी फारमहरू - view
११ व्यवसाय अनुमति विद्युतीय पोर्टल व्यवसाय अनुमति सम्बन्धी विद्युतीय पोर्टल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय view
१२ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दर्ता व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दर्ता आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१३ व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बर दर्ता व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१४ मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१५ कर कट्टी विवरण पेश कर कट्टी विवरण पेश गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१६ आय कर विवरण पेश आय कर विवरण पेश गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१७ मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१८ स्थायी लेखा नम्बर दर्ता विवरण स्थायी लेखा नम्बर दर्ता विवरण हेर्नका लागि आन्तरिक राजस्व बिभाग view
१९ e-BPS ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालय इलेक्ट्रोनिक निर्माण अनुमति प्रणाली ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालय view
२० e-BPS काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय इलेक्ट्रोनिक निर्माण अनुमति प्रणाली काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय view